Historiska tillbakablickar nr 4

Historiska noteringar hämtade ur ”Protokollbok ”
1941  –   1968


Protokoll fört vid årsmöte med ”Musikkåren Kamraterna” i  Alingsås  24/9 1941
(Direkt och ordagrant avskrivet ur ”Protokollbok”. Observera den högtidliga värdigheten i text och ordval).

§1.
Mötet öppnades av Ordf. Hr. Ludvig Andersson som hälsade de närvarande välkomna.

§2.
Föregående Årsmötets protokoll upplästes och godkändes för justering.

§3.
Ordf. uppläste kassa tablå för verksamhetsåret vara framgick att Inkomster under året varit Kr. 1457:88. Utgifter Kr. 1148:25 med en behållning å Kr. 309:63. Kassatablån godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§4.
Val av styrelse företogs valda blevo till Ordf. & Kassör Hr. Ludvig Andersson,
Sekr. Hr. Oscar Dahl, samt Hr. Ivan Lindh, Hr. Henric Andersson, som intendent Herr K.G. Nilsson, som styrelsesuppleant valdes Hr. Evert Björklund. Till Revisorer valdes Hr. Olle Nilsson & Hr. Gösta Andersson, som suppleant valdes Hr. Göran Alexandersson

§5.
Till 1:e V. Dir. valdes Herr Ivan Lind  samt som 2:e V. Dir. Herr Evert Björklund.

§6.
För att försöka ordna med att få upp någon från Gbg som leder repetitionerna under kommande året fick Ordf. i uppdrag att ordna med. Och om då ordna med Musiksergeant K. Jönsson.

§7
Hr. Göran Alexandersson fick i uppdrag att öva de elever som har små instrumenten. Samt fick Herr Ivan Lind & undertecknad i uppdrag att vidtala Herr Ottmar Nilsson att taga om hand basisterna.

§8
Beslöt att under vintern anslå Måndagarna som repetitionskvällar med början d. 20/10 kl.7.00 i lokal som Ordf. fick i uppdrag att ordna med.

§9
Gaget från Staden för Kamraterna utgick med Kr 600. Men fick Styrelsen att underhandla med Drätselkammaren om höjt gage eller eventuellt anslag till Kåren.

§10.
Hr. K.G. Nilsson & Henric Andersson fick i uppdrag att ordna Notarkivet.

§11.
Som inget nu förelåg till behandling avslöt mötet av Ordf. med ett tack för det gångna året. Därefter vände sig Ordf. till dagens värd med fru Herr Evert Björklund och framförde Kårens tack för en angenäm kväll samt för den lekamliga fägnaden.

Justeras                                                       Alingsås dag som ovan.

Ordf.                                                                                   Oscar Dahl
Ludvig Andersson                                                  Sekr.

Utdrag ur protokoll perioden 1942 – 1968
Under bearbetning 

 
Utdrag  ur protokoll fört vid möte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
 d. 29/9 – 1942.

§9.
Beslöts att avhålla konsert å Bolltorps Sanatorium. Styrelsen fick i uppdrag att ordna med detsamma.

§10
Hr. Ivan Lindh rapporterade från de möte som avhållits av de i Alingsås befintliga kårer,  musikföreningar och Musikerförbundet angående möjlighet att få 2 – 3 stycken instruktörer från Arbetslösa musiker genom Arbetsmarknadskommissionen. Rapporten godkändes.

§11.
Kårens 40-åriga tillvaro beslöts att fira nästa höst. Styrelsen fick i uppdrag att ordna för festligheterna.

§12.
Tid och dagar för repetitionerna under nästa arbetsår beslöts Måndagar med början d. 12 Okt. Kl. 7.00 em.

§13
Beslöts att kalla Hr. Johan Holm och Nils Bergström som Hedersledamöter i Kåren.

§14.
Som Kårens Dir. valdes Herr K. Jönsson , Gbg, som bitr. Dir. Hr. Ivan Lind och som andra bitr. Dir. Hr. Evert Björklund..

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte med Musikåren Kamraterna i Alingsås
6/10 1943.

§6.
Ordf. frambar ett hjärtligt tack till givarna samt till Kårens hedersledamöter som de visat vid Jubileumskonserten. Även till Kårens medlemmar för visat intresse under verksamhetsåret.

§9.
Dir. frågan diskuterades med styrelsen i uppdrag att ordna densamma på bästa sätt. Till förste vice dir. valdes Ivan Lindh & till andre vice dir. valdes Evert Björklund.

§10.
Beslöts att börja repetitionerna d. 9/10 kl. 6.30 e.m.

Utdrag ur protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
 29/9- 1944.

§8.
Som Dir. för kommande arbetsår valdes Serg. S.A Gustafsson med Ivan Lind som 1ste biträd. och Evert Björklund som 2dra biträdande.

§9.
Beslöts att medverka vid Musikens vecka under tiden  d. 12 – 19 nov. Styrelsen fick i uppdrag att ordna med medverkan.

§10.
Beslöts att repetitioner tager sin början tisdagen d. 10/10 kl. 6.30 e.m.

§11
Beslöts att höja brandförsäkringen. Beslöts att höja densamma till 10.000 Kr.

§12
Framkom frågan ombyte eller köp an en B-Bas. Beslöts att Kåren skulle inköpa en sådan. Ordf. fick i uppdrag att utskriva en lista som skall gå ut till intresserade för kåren, för teckning av belopp för inköp an nämnda Bastuba.

Utdrag ur protokoll fört vid Åremöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
d. 29/9 1945 å Pensionat Regina.

§8.
Val av Dirigenter företogs, som 1ste Dir. valdes Musikserg. S.A. Gustafsson, Göteborg, som 2dra Dir. Hr. Ivan Lind & 3dje Hr. Evert Björklund.

§9
Beslöts att annonsera i Alingsås tidning om elever i ålder 12-18 år som har intresse lära sig spela.

§10.
Herr S.A Gustafsson upptog frågan om uniformering. Beslöts  att ge Hr. Gustafsson i uppdrag att infordra kostnadsförslag från firmor i Göteborg. Samt fick i uppdrag att ordna denna frågan.

§12
Beslöts att ingå till Alingsås Köpmannaförening om att anordna Tomteparad. Styrelsen fick i uppdrag att sätta sig i förbindelse med nämnda förening

Utdrag ur protokoll fört vid  Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås å Pensionat Regina Tisdagen d. 12 Nov. 1946

§9.
Besklut fattades om repetitionsdagar till tisdagar med början Kl. 6.30 e.m.

§10.-
Beslöts att även i år försöka få intresserade att börja som elever. Att handha dessa utsåg S.A.Gustafsson, Göran Alexandersson & Gösta Andersson.

§11
Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att höra med Folkskolestyrelsen om eventuell övningslokal för dessa elever.

§12.
Beslöts att inköpa marschtrummor & cymbal samt en B-Bas.

§ 13.
Ordf. framförde ett tack till Dir. Serg. Gustafsson för ett ledarskap under det gångna året, samt ställde den förhoppningen att kåren även skulle få komma i åtnjutande av Dir. sakkunskapliga ledning under det kommande arbetsåret. Även framförde Ordf. tack till samtliga kårmedlemmar för gott samarbete, samt tack till våra extra slagverkare E. Persson och Åke Holm för alltid visat tillmötesgående under året. Även till våra Hedersledamöter Hr. N. Bergström, C. Dahl och O. Nilsson för visat intresse för kårens arbete.

Utdrag ur protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamrater i Alingsås å Pensionat Regina d. 14/10 1947.

§10.
Valdes till instruktörer för elever S.A Gustafsson, Gösta Andersson, Göran Alexandersson, Anders Gustafsson och K.G. Nilsson.

§11.
Ordf. rapporterade att han till Stadsfullmäktige inlagt om anslag om 2.000 Kr för arbetsåret 1948 samt meddelade att detsamma hade blivit beviljat

§12.
Beslöts att anhålla om Konsert på hösten och en på våren å Palladium. Styrelsen fick i uppdrag att ordna dess vid lämpliga tillfällen.

§13.
Beslöts att annonsera om elever. Pojkar i åldern 15-18 år som har lust och fallenhet för att lära.

§14
Uniformsfrågan upptogs till behandling. Styrelsen fick i uppdrag att framkomma med förslag och att ordna med densamma.

§15
Beslöts att under nästa arbetsår avhålla rep. kvällarna på tisdagar Kl. 6.30. Elever Kl.6 e.m.

Utdrag ur protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås å Pensionat Regina d. 26/10 1948.

§8.
Beslöts att inköpa Signaltrumpet för Kr.125:- Rep av Bastrumma inköp av Cymbaler.

§9
Beslöts att till Dir. S.A. Gustafsson överlämna en gratifikation a 100:-kr som erkänsla för hans oegennyttiga arbete för kåren under det gångna året.

§10
Ordf. rapporterade ett Kåren fått ett belopp av 1.000:- Kr. ur Hedda Fribergs Fond för att användas till uniformer till kårens medlemmar. Samtidigt upplyste Ordf. att den fond som står till Kårens förfogande från ”Muntra Musikanter” uppgår till c:a 700:- Kr.

§11
Beslöts att avhålla en konsert å Palladium 28 Nov.
Förfrågan från Köpmannaföreningen om medverka vid Tomteparaden d. 25 Dec. godkändes.

Utdrag ur protokoll fört vid Årsmöte Musikkåren Kamraterna i Alingsås å Fridens Matsalar Tisdagen d. 1/11 1949

§3
Ordf. uppläste styrelsens Årsberättelseför verksamhatsåret. Varav framgick att Kåren medverkat vid traditionella Julgransutblåsningen, Valborgsmässoaftonfirandet, Marsch genom staden 1 maj på morgonen, Kristi Himmelfärdsdag på morgonen i kyrktornet, 1sta majdemonstration & Nykterhetsdemonstration. Samt avhållit Friluftskonserter i Plantaget samt Tomteparaden.

§8.
Som Instruktörer för elever valdes Göran Alexandersson, K.G. Nilsson och Gösta Andersson
Repetitionskvällar beslöts till tisdagar kl. 18.30 e.m. NTO´s lokal.

§9.
Rekrytering av elever: Beslöts att annonsera i AT.

§10
Beslöts att inköpa en ny bastrumma. Dir. Gustafsson fick uppdrag att ordna med detsamma.

§11
Beslöts att även i år medverka vid Tomteparaden.

§12
Uniformsfrågan upptogs till behandling. Styrelsen fick i uppdrag att försöka ordna med uniformerna.

§13
Dir. Gustafsson föreslog att på notställen uppmontera standar. Beslöts enl. med förslaget. Styrelsen fick i uppdrag att utreda detsamma.

§14
Mötet avslutades av Ordf. som frambar Kårens varma tack till Dir. Gustafsson för det gångna arbetsåret. Samt tackade samtliga Kårens medlemmar för ett gott samarbete.
Efter mötesförhandlingarna inmundigades en härlig supé under god stämning.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren kamraterna i Alingsås å Regina d. 30/10-50

§3.
Ordf. uppläste Styrelsens berättelse för arbetsåret varav framgick att Kåren medverkat vid Tomteparaden, Julgransutblåsning, Valborgsmässoafton, 1sta maj på morgonen, Demonstration på em. Kristi Himmelfärdsdag på morgonen i Kyrktornet och konsert i Plantaget, Nykterhetsdemonstration på em. 7 styck konserter i Plantaget under sommaren, Musik vid Lasarettet & Bolltorps Sanatorium.

§9
Rapporterades ann Norska vänorten Strömmen kommer att besöka Alingsås i Juni 1951. Beslöts att ställa oss så tillmötesgående som möjligt mot dem.

§10
H. Westerholm fick i uppdrag att annonsera efter en flöjtist i Musikerförbundets tidning.

§11
Att iordningställa notarkivet valdes Henric Andersson & Oscar Dahl.

§ 12.
Styrelsen föreslog att en viss flitpeng skulle utdelas. Rolf Wester fick i uppdrag att upplägga en liggare som skulle föras över närvarande vid repetitionerna och konserter mm.

§13
Framkom förslag om att anskaffa ett standar. Eric Persson fick i uppdrag att få fram ett sådant för ett rimligt pris.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås å Regina den 6/11 1951.
 

§3
Samt varit i besök i vänorten Kastrup i Danmark d 24 – 25 Aug, vilken resa verkligen var att minnas för livet. Ävenså hade kåren medverkat vid den sedvanliga Tomteparaden.

§ 9
Att iordningsställa det nya notarkivet valdes Göran Alexandersson, Gunnar Jansson och Rolf Wester.

§12.
Frågan om att anordna ett lotteri 1952 upptogs till behandling. Beslöts att ordna med ett dylikt. En Lotterikommitté tillsattes och valda blev Curt Brobeck, Gunnar Jansson och Fritjof Larsson.

§13.
Beslöts att event. elever skulle betala ett garantibelopp av 25 Kr som skall återbetalas när de inträder i Kåren som medlem.

Utdrag ur protokoll   för Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås de 7/11 1952 å Pensionat Regina.

§5
Företogs val av styrelse: Till Ordf. & Kassör valdes Hr. Ludvig Andersson, V. ordf. K.G. Nilsson, Sekr. Oscar Dahl, Styrelseledamot Ivan Lindh & Henric Andersson, Intendent Henry Westerholm, Styrelsesuppleant Göran Alexandersson & Bengt Nilsson, bitr. intendent Göran Lundin.

§9
Beslöts att anordna ett Jubileumslotteri 1953 med anledning av Kårens 50 åriga tillvaro. Till Lotterikommitterade valdes Curt Broback, Gunnar Jansson, Bror Thorén med Fritjof Larsson som supplant,¨. Beslöts att ha 3000 st lotter.

§11.
Som Kåren nästa år kan fira sitt 50-årsjubileum fick styrelsen i uppdrag att ordna med festligheterna för Jubileumsfestligheterna på ett värdigt sätt.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
d. 8/11 1953 å Alléns Pensionat.

§10
Beslöts att även 1954 anordna ett lotteri med 2000 st lotter, för Kårens verksamhet. Att handha lotteriet valdes: Curt Brobeck, Bror Thorén, Gunnar Jansson med Roland Lindblom som suppleant. Lotterikommittén fick handlingsfrihet.

§11.
Beslöts att repetitionskvällar till Tisdagar kl. 18.30 i NTO´s lokal Göteborgsvägen.

§12
Beslöts att inköpa blå slipsar till uniformerna.

§13
Som inte Kåren uppvaktat Ingemar Carlsson på deras bröllopsdag beslöts att skicka blommor till de nygifta samt önska dem lycka till.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren kamraterna i Alingsås d. 2/11 – 54 i NTO´s lokal

§8
Fanbärare Oscar Dahl

§10
Lotterifrågan upptogs till behandling. Beslöts att anordna lotter 1955.

§12
Att ordna med schabloner för notställen fick Gunnar Jansson i uppdra.

§13
Beslöts att till nästa år ingå med begäran om 4.000 a 5.000 Kr för år 1955-1956.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
Den 8 Nov 1955 å NTO´s lokal.


§9
Till 1ste Dir. för nästa arbetsår valdes Musikstyckjunkare Sven-Arne Gustafsson Göteborg, som vice dir. valdes Ivan Lindh.

§12
Ordf. uppläste ett tackkort från Patrik Svensson med anledning att Kåren uppvaktat honom på hans 60-årsdag.

§13
Beslöts att ordna med standar till notställen. Gunnar Jansson fick i uppdraget med detsamma.

§14
Nästa repetitionskväll beslöts till den 29 nov. Tomteparad 1sta söndag i December.

Efter Årsmötes förhandlingar intogs en gemensam Supé å Stadshotellet som förflöt under gemytets och glädjens tecken.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
den 30/1 1956 å NTO´s lokal.

§8
Till Fanbärare valdes Curt Brobäck & Oscar Dahl

§9
Som Dirigent valdes Flaggunderofficer S.A Gustfsson Göteborg, samt till V. Dir. Bengt Nilsson

§10
Lotterifrågan för år 1957 upptogs till behandling. Beslöts att ej anordna något lotteri 1957.

§11
Beslöts att medverka vid tomteparaden d 4/12 till ett pris av 200:-

Efter Årsmötesförhandlingarna samlades medlemmarna å Stadshotellet där en supé avåt under god stämning.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte  med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
den 15 / 11 1957 å NTO´s lokal i Alingsås.

§1
Mötet öppnades av Ordf. Ludvig Andersson som hälsade välkommen. Innan mötesförhandlingarna fortsattes höll Ordf. parentation av vår Hedersledamot Nils Bergström som avlidit under detta arbetsår. Hans minne hyllades med 1 tyst minut.

§8
Fanbärare Gunnar Jansson & Oscar Dahl.

§12
Beslöts att innan Sommaren ha översyn på alla uniformerna, kemtvättning och pressning ävenså mössorna.

§13
Telegram till musikkåren i Strömmen beslöts att avsändas med en hälsninga från Kamraterna samlade vid Årsmöte.

Utdrag från Möte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås d. 2/6 1959.

§2
Ordf. föredrog följande skrivelse: daterad d 29/5 -59:
Till Musikkåren Kamraterna i Alingsås:
Till minne av min käre make Nils Bergström, som varit mångårig medlem av Kåren vill jag härmed lämna en gåva på 5.000:- att förvaltas av Kårens Styrelse på sådant sätt som bäst kan glädja kåren och dess verksamhet, såsom event. inköp av nya instrument, samt reparationer av dylika.
Högaktningsfullt
Anna Bergström
§3
Kåren beslöt att med tacksamhet mottaga gåvan.

§4
Följande skrivelse skall lämnas till Fru Anna Bergström.

Fru Anna Bergström
Alingsås
För den storartade gåvan å Kr 5.000:- som vi fått mottaga till minne av vår mångårige medlem och hedersledamot Nils Bergström, framför vi härmed vördsamt vår  Stora och innerliga tacksamhet.
Pengarna kommer att förvaltas av Styrelsen och användas enligt Eder önskan till Kårens verksamhet, eventuellt inköp av nya instrument, reparation eller dylikt
Pengarna placeras i ABol. Göteborgs Bank Alingsås.
Vår alltid avhållne vän och hedersledamots Minne kommer alltid att vara kvar i våra protokoll och räkenskaper under Nils Bergströms Minnefond.
Alingsås d. 2/6 1959
Musikkåren Kamraterna Alingsås
./. Ludvig Andersson
Ordf.

§5
Att representera Kåren vid överlämnandet av  skrivelsen till Fru Anna Bergström valdes Ludvig Andersson, Ivan Línd, Oscar Dahl.
Den 5/6-59 var dessa representanter och lade ner blommor vid Nils Bergströms grav. Därefter besöktes Fru Anna Bergström, där överlämnades den föregående upplästa skrivelsen.

 

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
d. 4/11-59.

§2
Ordf. meddelade att en av Kårens medlemmar avlidit 15/6-59, begravning d. 23/6 -59 vat´rvid Ordf. nedlade 1 st Krans, nämligen G. Sahlander, vilken minne hyllades med en tyst minut.

§ 7
Föredrogs val av styrelse valda blevo: Ordf. & Kassör L. Andersson, V. Ordf. K.G.
Nilsson. Sekr. O. Dahl, Styrelseledamöter Ivan Lindh, Bror Thorén. Int. Rune Hansson & Ottmar Nilsson Bitr. Intend. H Westerholm, Klubbmästare O. Dahl, Fanbärare G. Jansson & O. Dahl.

§8
Revisorer Åke Holm, Olle Nilsson och Henric Andersson som suppleant.

§9
Beslöts att rep. övningar skall vara tisdagar kl. 18.30 å Norra Skolan

§10
Till Dir. Valdes Musikflaggjunkare Sven-Arne Gustafsson, Göteborg, med Bengt Nilsson som Biträdande.

§11
Att inventera instrumenten valdes Rune Hansson, Ottmar Nilsson, Ludvig Andersson. Beslöts att höja försäkringssumman till 30.000:-.

§12
Beslöts att inköpa en ny bastuba.

Protokoll fört vid repetition d. 27/9 1960.

Överlämnades till Folke Porat med anledning av hans avflyttande från Alingsås ett bordsstandar med Alingsås Vapen med gravyr Musikkåren Kamraterna. Ordf. tackade Porat för den tid som han varit verksam inom Kåren c:a 2 års tid. Porat Tackade för uppvaktningen samt önskade Kåren allt gott under de kommande åren samt för gott samarbete och kamratanda.
Vid detta tillfälle bjöd Alingsås Fritidsnämnd på kaffe.
Alingsås som ovan
Oscar Dahl.
Protokoll fört vid repetition d. 19/10-1960.

Överlämnades till Alfred Perscka med anledning av hans avflyttning från Alingsås ett Bordsstandar med Alingsås Vapen med gravyr Musikkåren kamraterna. Ordf. tackade Perscka för den tid han varit verksam inom kåren,5½ år för den god insats han gjort. Perscka tackade för gott kamratskap och god anda inom Kåren samt önskade allt gott under kommande år.
Vid detta tillfälle bjöd Kåren på kaffe.

Alingsås som ovan
Oscar Dahl

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
å Stadshotellet d. 2/12 1960.

§11
Ordf. upplyste om att tomteparaden blir d. 4 Dec, i Lerum d 11 dec. Luciatåg d 13/12-1960.

Efter Årsmötet intogs supé i behaglig samvaro med våra damer.

Utdrag ur Protokoll för vid Årsmöte med Musikkåren kamraterna i Alingsås
å Stadshotellet d. 12/12 1961

§11
Musikcirkelfrågan upptogs till behandling. Efter diskussion valdes Curt Brobeck & K.G. Nílsson att utreda densamma.

§12
Som Kåren 1963 kan fira sitt 60-års jubileum föreslogs att anordna tombolalotteri. Att handha detsamma valdes Curt Brobeck & Henry Westerholm.

§13
Ordf. föredrog en hälsning från Göran Lundin som vistas i USA.

Protokoll fört vid avslutningskonsert i Plantaget Söndagen d. 16 Sept. i Plantagets Café.

§1
Ordf. hälsade Kårens medlemmar med damer välkomna.

§2
Som det var sista Konserten vår Dir. Sven-Arne Gustafsson hade dirigerat, med anledning av att han slutar som Dir. för Kåren framförde Ordf. ett hjärtligt tack för de gångna åren som Gustafsson verkat i Kåren som dess Dirigent samt överlämnade present och blommor till Gustafsson.

§3
För Stadens vägnar tackade Ing. Olle Bergenäs samt överlämnade ett bordsstandar med Stadens vapen och blommor. Herr Conrad Brobeck tackade å Musikintresserades vägnar för gott samarbete.

§4
Som inget mer förelåg till behandling avslöts mötet.

 

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
d. 7/12-1962 å Stadshotellet.

§8
Programråd: K.G. Nilsson,  Henry Westerholm & Rune Hansson.

§10
Till Dirigent valdes Åke Aronsson med Bengt Nilsson som biträdande Dirigent.

§13
Beslöts att anordna ett Jubileumslotteri om 10.000 lotter å 0:50 kr d. ¼ – 15/4 1963.

§14
Beslöts att skicka telegram till Strömmens Janicharcorp.

§16
Kårens 60-åre Jubileum skall firas nästa år.  Att jämte Styrelsen ordna med densamma valdes Henry Westerholm, Gunnar Jansson, och Curt Brobeck.

§17
Ordf. tackade Dir. Sven-Arne Gustafsson för det gångna året, för ett gott och gediget arbete. Då nu Sven-Arne Gustafsson lämnar Kåren som dess dirigent framförde Ordf. ett hjärtligt tack för alla de gångna åren samt överlämnade blommor.
Undertecknad tackade Ordf. Ludvig Andersson för det gångna årets goda arbete som han visat Kåren.

Protokoll fört vid repetition d. 7/5 1963.

§1
Ordf. meddelade att Kåren fått en gåva av Fru Alice Höijne med Kronor 100:-. Ordf. fick uppdrag att tacka nämnda Fru Höijne för gåvan.

Alingsås  d. 7/5-63
Oscar Dahl
Sekr.

 

Protokoll fört vid Styrelsemöte

§1
Mötet öppnades av Ordf. L. Andersson
§2
Beslöts att Jubileet skall äga rum d.1/9-63
§3
Denna dag skall även nedläggas blommor vid avlidna medlemmars gravplatser, nämligen Olof Karlborg, Nils Bergström, Petter Bergström, Efraim Johansson, Gustaf Hallberg, Carl Dahl, Johan Holm, Georg Karlborg, Arthur Olsson.
§3
Beslöts att Marsch från torget 14.15 Konsert kl. 16.00
§5
Middag å Stadshotellet för medlemmar m. damer inbjudna kl 19.00
§6
Vid detta tillfälle skall de medlemmar som varit med i Kåren 5 år och däröver skall få en minnessak.
§7
Som inget mer förelåg till behandling avslöts mötet av Ordf.
Alingsås dag som ovan
Oscar Dahl

Sekr.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
den. 17/12-64 å Stadshotellet.
 

§7
Ordf. framförde ett hjärtligt tack till Ivan Lind för det goda arbete han nedlagt inom styrelsen och Kåren nu när han lämnade Styrelsen.

§8
Val av Dir: mötet uttalade sig för att få tillbaka Musikförvaltare S.A Gustafsson. Mot detta beslut reserverade sig Henry Westerholm.
Till V.Dir. valdes Bengt Nilsson.

§12
Förelåg inbjudan från Föreningen Norden om besök i Kastrup. Frågan bordlades tills vidare.

§13
Beslöts att gamla uniformer skulle tillfalla var och en av kårens medlemmar.

§14
Beslöts att tillfråga Carl-Åkes Svensson om han ville vara villig att traktera densamma, lyran.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren  Kamraterna i Alingsås
d.14/12-1965 å Allén Pensionat.

§8
Dir. S.A. Gustafsson, V. Dir Bengt Nilsson
§12
Rekryteringsfrågan togs tillbehandling efter diskussion tillsattes en kommitté som skall föra samtal med Kommunala Musikskolans lärare Herr Sandqvist. Valdes: E. Köhler, Bäckström, Jansson.
§13
Som instruktörer valdes K.G. Nilsson, H. Bäckström & Ottmar Nilsson.
§14
Beslöts att för nästa arbetsår (1967) försöka få högre anslag av Staden.

½15
Gage för tomteparaden upptogs till behandling. Styrelsen fick i uppdrag att förhandla med Köpmannaföreningen.
§16
Föreslogs at köpa Tempelblock & Puka uppdrogs åt S.A. Gustafsson undersöka priser mm.
§17
Ordf. framförde ett hjärtligt tack till Dir. S.A. Gustafsson för ett gott arbete för Kåren under det gångna året. Så vände sig Ordf. till övriga medlemmar och tackade för gott arbete under året samt önskade alla en God Jul & Gott Nytt År.
§18
Undertecknade Ordf. för ett gagnerikt arbete för Kåren.

Efter mötet samlades vi vid dukat bord där även våra damer var inbjudna. Kvällen förflöt under god stämning och mycke god mat.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås fredagen d. 10/12 1966 å Allén Pensionat.

 §11
Frågan om anskaffande av regnrockar för skydd av uniformerna. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheter att anskaffa desamma.

§12
Arvode till trumslagarlärling ett tilläggsanslag 100:- för nästa arbetsår.

§13
Beslöts att ej spela ute om kylan går ner till – 3-5 grader, vid Tomteparad, Luciatåg & Julgransutblåsningen.

§15
Ett brev från Göran Lundin som önskade Kamraterna en God Jul & Gott Nytt År.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
d. 15/12 1967.

§11
Beslöts att avhålla Jubileumskonsert nästa år 1968 med anledning av att
Kåren då fyller 65 år. Att ordna med densamma valdes A.A. Gustafsson, K.Nilsson &
Rune Trygg.

§13
Att försöka ordna annan repetitionslokal valdes Curt Brobeck & Tommy Stålheim.

§14
Förslag framkom att inköpa en puka. S.A.Gustafsson fick i uppdrag undersöka möjligheter för detta.

§15
Beslöts att inköpa Regnrockar. Styrelsen fick uppdraget att höra sig för.

§16
Beslöt att inköpa mer tyg till uniformer.

Utdrag ur Protokoll fört vid Årsmöte med Musikkåren Kamraterna i Alingsås
Tisdagen d. 3/12 1968.

§1
Mötet öppnades av Ordf. L. Andersson, som hälsade välkommen.
§2
Ordf. höll parentation över vår gamle medlem Ivan Lind som avlidit under året.. Mötet hedrade minnet av Lind med en tyst minut.
§3
Att leda dagens förhandlingar valdes L. Andersson & vid protokollet O. Dahl.
§4
Dagordningen för mötet föredrogs och godkändes.
§5
Föregående mötets protokoll upplästes och godkändes för justering.
§6
Styrelsens berättelse för gångna arbetsåret upplästes av Ordf. Som godkändes.
§7
Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Styrelsen fick full och tacksam ansvarsfrihet för tiden revisionen omfattades.
§8
Företogs val av Styrelse. Valda blevo:
Ordf. Oscar Dahl, nyval.
V. Ordf. K.G. Nilsson, omval.
Kassör Curt Brobeck, nyval.
Sekr. Tommy Stålheim, nyval
Styrelseledamöter Gunnar Jansson & Bror Thorén
Styrelsesuppl. Henry Bäckström & Billy Westerholm
§9
Intendenter Bengt Kjellgren, Carl-Åke Svensson,
Suppl. Billy Westerholm.
Klubbmästare O. Dahl.
§10
Fanbärare Curt Brobeck
Tamburmajor Gunnar Jansson
Transportörer Gunnar Jansson
Suppl. Billy Westerholm
§11
Dirigent S.A Gustafsson, Göteborg
Bitr. Dir. Bengt Nilsson
§12
Till Revisor valdes Åke Holm, Henric Andersson med Ingemar Carlsson som suppl.
§13
Till Lotterichef Curt Brobeck
§14
Som Korrespondenter Ordf. & Sekr.
§15
På förslag av O. Dahl utsåg avgående Ordf. L. Andersson till Kårens 1ste Hedersordförande.
§16
Styrelsen fick i uppdrag att underhandla och inköpa Regnkappor.
§17
Skrivelse från Kamratföreningen Länken i Alingsås om bidrag upplästes. Beslöts att ej skänka något, men att vid något tillfälle underhålla med musik vid deras sammankomst.
§18
Beslöts att medverka vid Alingsås Stads 350-årsjubileum, 1969.
§19
Beslöts att ingå med förslag om inköp av en st. Estradvagn till Fritidsnämnden i Alingsås.
§20
Beslöts att inköpa Pukor & Flöjt. S.A. Gustafsson fick i uppdrag verkställa densamma.
§21
Beslöts att söka kontakt med Musikledaren vid Alingsås Stads Kommunala Musikskola, Herr Sandqvist om samarbete om elever och spelning. Styrelsen fick i uppdrag att verkställa densamma.
§22
Repetitionskvällar tisdagar med början d. 7 Jan. 1969, Kl 18 för den som vill träna under ledning av S.A. Gustafsson.
Kl. 19 för hela Kåren.
§23
Hedersordf. L. Andersson frambar Kårens tack till S.A. Gustafsson för det gångna året samt överlämnade blommor.
§24
Ordf. O. Dahl avtackade den avgående Ordf. L. Andersson och tackade å Kårens vägnar för allt arbete som han nedlagt för Kåren under de 65 åren han hört till Kåren samt överlämnade blommor.
§25
Som inget mer förelåg till behandling avslöts mötet av Ordf.

Justeras                                                                   Alingsås i dag som ovan
Ludvig Andersson                                                              Oscar Dahl
Ordf.                                                                                   Sekr.

 

PM till Årsmötet 3/12 1968

En av Stiftarna till Musikkåren Kamraterna 1903, avgår vid årsmötet 3/12 1968 (Efter varit aktiv I 65 år)
Ludvig lämnar kåren vid detta Årsmöte.

Musikkåren Kamraterna kan nu blicka tillbaka på sin 65-åriga verksamhet att den varit till både Nytta och Nöje, etta har ju poängterats vid flera tillfällen.
Bl.a. å Jubiléer har yttrats av Stadens representanter som varit med,
”Vad hade Staden varit utan Kamraterna, en död Stad”.
Dessa yttrande för kåren känns för mig mycket angenäma då jag nu under dessa 65 år fått följa kårens utveckling, då jag nu i dag drager mig tillbaka från de uppdrag och som aktiv medlem inom kåren. Jag känner mig mycket nöjd och tacksam och att under alla dessa 65 åren kunnat hålla ihop densamma och samtidigt försökt göra en god gärning på musikens område.
Vad som glatt mig mycket är uppskattningen från samhällets sida och vad kåren uträttat och utfört och fullföljt sina gamla traditioner till samhällets fromma.
För mig personligen känner jag mig mycket nöjd och tacksam, då jag nu avslutar min verksamhet inom musikområdet och för det erkännande som jag erhållit från Samhälles sida i egenskap att jag först har erhållit Staden medalj för ”Gagnande Gärning” (1953), vid Kårens 50-årdjubileum och inte minst för den stora överraskning när jag blev tilldelad Stadens Kulturpris för år 1966. Detta för mig blev verkliga högtidsstunder som alltid kvarstår i tacksamt minne.
Vad för mig varit mycket angenämt att under årens lopp har stått i gott förhållande med Stadens myndigheter, särskilt vid behandling av anslag och dylik.
Även till organisationer och enskilda har alltid varit gott förhållande och hoppas att min efterträdare får åtnjuta samma förtroende.
Nu till sist och inte minst ber jag att till Kårens samtliga medlemmar även till de många som flyttat eller avgått av en eller annan anledning, framföra mitt varma och innerliga tack för allt visat förtroende som visats mig under de många årens verksamhet inom kåren. För eventuella fel och brister dom förekommit ber jag om överseende,.
Till en som jag särskilt vill rikta mitt personliga tack till min gode vän Sven-Arne Gustafsson, för de många årens angenäma och goda samarbete. Jag kan inte idag med ord få fram vad jag känner för det angenäma och goda förhållande som alltid varit rådande under de 23 år vi arbetat tillsammans för kårens bästa. Jag kan inte innehålla att nämna vad hade Musikkåren Kamraterna varit om vi inte haft Sven-Arne som ledare och Dirigent. Jag hoppas nu att allt får gå i samma gamla fotspår med Sven-Arne som ledare, då tror jag på kårens ytterligare framgångar.
Min högsta önskan är nu att kåren skall fortsätta i samma goda anda samt förkovras såväl kvantitativ som kvalitativt, för mig vore det mycket tråkigt att det visade tillbakagång. Samhället är ju i behov av kårens verksamhet.
Som alla förstår och känner till, för mig har musiken varit så gott som en livsuppgift, detta intresse har följt mig sedan jag var 16 år och intresset fortfar och med samma intresse följer jag kårens verksamhet.
Vid detta tillfälle idag och i avskedets stund, så är det ju klart att nog känns det ett visst vemod att lämna kåren, då man bl.a. är sist levande och stiftare av densamma och har under alla de 65 åren kunnat deltaga i kårens arbete. Men nu tyvärr får man böja sig för det oundvikliga, åldern tar ut sin rätt.
Tack vare den goda hälsan jag haft förmånen att ha under de många åren och därför har jag kunnat hänga med så länge som det blivit.
Till sist än en gång tackar jag Eder alla, och önskar en
God Jul och Ett Gott Nytt År

Ludvig Andersson 3/12 1068

 


Utdrag ur
Kassa Bok för Musikföreningen Kamraterna 1908.


Februari –  Mars – April 1908
Inträdesavgift     50 öre/medlem                           Instruktören                         5.00 Kr
Veckoavgift         95 öre/medlem                          1 st Rör till Bastuba                75 öre
                                                                              Caffe  Göta samt
                                                                              logi för Qvistgård (Instruktören))  7.00 Kr

Exempel på utgifter ur Kassa Bok 1908

21 April         Förnickling av batrumma                                                                       2.50 Kr
 23 Maj         Lån i Venersborgsbanken                                                                   250.00 Kr
24 Maj          1 st.  Tenorbasun inköpt hos Th Nilsson Norrköping                         40.00 Kr
                     Frakt Tenorbasun                                                                                    1.80 Kr
18 Juni         Skjuts till Lövekulle                                                                                 1.50 Kr
28 Juni         Resa till Floda                                                                                       10.30 Kr
4 Juli             A. Melin 7 st. Glas enl. Räkning                                                            0.60 Kr
4 Juli             Alingsås Snickerifabrik Plank enl. räkning                                            7.41Kr
10 Juli           C.G. Hultberg skrivning af noter                                                           5.00 Kr
                      Kvistgård skrivning af Marscher                                                            2.00 Kr
                      Notkartånger                                                                                           0.84 Kr
21 Juli           Noter (Du gamla Du fria)                                                                       1.00 Kr
14 Aug.         C.G. Hultberg skrivning av noter till trummorna                                 1.65 Kr
                      Kvistgård skrivning av 1 st. övningsskola för B-kornett                        2.00 Kr
26 Aug          Lån från Venersborgsbanken                                                            650.00 Kr
21 Aug.         Noter ”Tre trallande Jäntor”                                                                  1.00 Kr
23 Aug.         Avbetalt å lån i Venersborgsbanken                                                   250.00 Kr
26 Aug.         Ahlberg & Ohlsson Sthlm 9 st. Messingsinstrument                      1044.00 Kr
                      Porto                                                                                                        0.25 Kr
                      Frakt                                                                                                        6.58 Kr
5 sept.            Resa till Stockholm                                                                               19.60 Kr
17 sept.          Övningsskolor för Esskornetti G Althorn                                              1.00 Kr
22 sept.          C.G.Hultberg skrivning af Bergendahl Marschpotpurri                       4.62 Kr
19 Nov.         1 st. Skola för bastuba                                                                             0.50 Kr
24 Okt.          Avbetalt å lånet i banken                                                                    250.00 Kr
3 Dec.           G. Tollander enl. räkning                                                                     31.40 Kr
6 Dec.           Alfredsson skrivning av Noter                                                                0.75 Kr
8 Dec.           Frakt för Notlåda & Trummor från Floda                                            0.40 Kr
10 Dec.         G. Malmgren Gbg, 5 st. Notställare                                                      22.50 Kr
                      1 st Trumskinn                                                                                        6.00 Kr
                      Porto                                                                                                        0.25 Kr
15 Dec.         Instruktören Gratifikation                                                                    15.00 Kr
                      Gratifikation till Vaktmästaren                                                             15.00 Kr
7 Jan.            Resa till Vårgårda för Gustaf Hallberg                                           1.290.00 Kr
19 Jan.          Noter Ljungby Horn                                                                               2.50 Kr
23 Jan.          Avbetalt å lånet i banken                                                                    100.00 Kr
                      Ränta för lånet                                                                                       4.88 Kr

 

Exempel på inkomster ur Kassa Bok 1908

24 Maj          Utfört Musik till Alingsås Idrottsförening                      8.50 Kr       
28 Maj          Musik vid Nykterhetsdemonstration i Göteborg           40.00 Kr
7   Juni         Musik på Lövekulle                                                        17.00 Kr
14 Juni          Behållning från fästen i Bodarne                                49.29 Kr
28 Juni         Utfört musik för Göteborgs Skyttegille i Floda              50.00 Kr
28 Juni         Utfört musik vid Ungdomsmötet                                    99.00 Kr
12 Juli           Utfört Musik för Hemsjö Skytteförening                       30.00 Kr
19 Juli           Utfört Musik i Herrljunga                                              10.90 Kr
21 Juli           An Musik vid Ungdomsmötet                                        35.00 Kr
2  Augusti     Behållning från fästen på Lövekulle                           230.47 Kr
26 Augusti    Behållning från fästen i Plantaget                               247.30 Kr
5  Sept.          Försålt till Victor Boije 1 st Tenorbasun                       25.00 Kr
21 Sept.         Musik vid Alingsås Värkstäders sjukkassas basar        25.00 Kr
6  Okt.           Musik vis Kretsförbundets fäst i Floda   15.00 Kr
12 Okt.          An af Syföreningen                                                        10.00 Kr
15 Okt.          Försålt till Frälsningsarmens kår 6 st. Messingsinstr.250.00 Kr
25 Okt.          Af Ungdomsföreningen Linnéa                                    12.00 Kr
1  Dec.          Behållning från fästen den 29/11 & 20/11                    69.82 Kr      
8  Dec.          Försålt 1 st Ess-Kornett                                                  20.00 Kr
12 Dec.         Behållning från fästen i Tollered                                   42.19 Kr
31 Dec.         Försålt Bengalisk Eld                                                      1.50 Kr
11 Januari    Musik vid  I.O.G.T´s Årsfäst                                          15.00 Kr
                      Behållning av Lotteri                                                    10.50 Kr