Mötesprotokoll 1907

AVSKRIFT AV GAMLA MÖTESPROTOKOLL

Kamraterna d. 24/7-1907

§ 1
Sammanträdet öppnades av Ordförande Olof Karlborg
§2
Wäkter föreslog om att Qvistgård skulle leda musiken om söndag vilket av medlemmarna gillades
§3
Beslöts att gemensam middag skulle afätas i det gröna, att ordna detta tillsattes Salle och Johansson
§4
Beslöts att bazar skulle afhållas den 2:dre augusti å Löfvekulle.
§5
Inträde till fästplatsen bestämdes till -:15 för båttrafikanter, -:25  för öfriga. Att anskaffa fästmarken tillsattes Karlborg.
§6
Anordningarne, en tombola, kafé, konditorie och läskedrycker, skjutbana, kortspel och postkontor, Hallberg, Lindblom och Trogen.
§7
Uppdrogs åt Ludvig Andersson att anskaffa biljettförsäljare mm.
§8
Beslöts att i händelse af regn skulle fästen hållas inomhus och uppdrogs åt Salle att anskaffa lokal.
§9
Annonsering uppdrogs åt Karlborg och Sahlander.
§10
Slut.

Kamraterna d. 11/3 1908

§1
Ordf. öppnade sammanträdet.
§2
Föregående sammanträdes protokoll upplästes och justeras.
§3
Kåren beslöt att af musikkåren Pojkarne inköpa all deras musikmaterial och instrument till ett pris af 550 kr. enl. efterföljande specificering. Likaledes beslöts inköp af 1 B-trumpet, 1 Esskornett och 1 Tenorhorn.
§4
Beslöts att upptaga ett lån i A-ås Sparbank å 200 kr. och uppdrogs åt Karlborg o Sahlander att gå i författning om anskaffandet af detsamma.
§5
Beslöts att upprättandet af köpekontrakt mm. skulle göras af sakkunnig och skulle Karlborg o. Sahlander ombestyra detsamma.
§6
Stadgarna diskuterades och beslöt musikkåren att desamma skulle inregistreras och skulle därför anlita sakkunnig person.
§7
Beslöts att utvidga musiken med 2 instrument och uppdrogs åt Olof. K och Salle att anskaffa lämpliga personer till dessa instrument.
§8
Beslöts att inträdesafgiften skulle utgöra 50 öre och en veckoavgift af minst 1 kr.
§9.
Slut.

Kamraterna d. 4/5 1908

§1
Sammanträdet öppnades av Ordf.
§2
Föregående protokoll upplästes, godkändes och justerades.
§3
Stadgeförslaget genomgicks och blef af föreningen godtaget och undertecknat. Stadgarna lyder som följer.
§4
Efraim Johansson föreslog att föreningen skulle fatta beslut om bortskaffande af rökning under öfningarna och blev föreningens beslut i enlighet med förslaget.
§5
Inregistrering af stadgarne ej behhöflig.
§6
Köpekontrakt å instrument mellan pojkarne och Kåren upplästes, godkändes och undertecknades.
§7
Uppdrogs år Olof karlborg och undertecknad att i egna namn upptaga lån å 200 kr för musikkårens räkning.
§8
Förslag angående musik i kyrktornet och under demonstrationen upptogs till behandling och beslöt kåren att om Godtemplarnas gamla musikkår ej blåste, de då skulle försöka träda in i stället
§9
Slut

Kamraterna 27/7 1908

§1
Sammanträdet öppnades av Ordf.
§2
Beslöts att på förslag af undertecknad att inköpa full uppsättning af mindre notböcker i enlighet med delgifvet prof.
§3
Till inköp av tombolavinster anslogs 40 kr.
§4
Fästen skall om möjligt utsträckas till kl 11 e.m. sam platsen illumineras.
§5
Slut.

Kamraterna d. 20/8 1908

§1
Sammanträdet öppnades av Ordf.
§2
Beslöt att låta inbinda musikkårens trumnoter.
§3
Ludvig Andersson föreslog att låta anskaffa noter till Tre Tralland Jäntor och beslöt föreningen i enlighet med förslaget.
§4
Evald Svensson föreslog att nya instrument skulle inköpas från Ahlberg & Olsson i Stockholm. Frågan upptogs till behandling och blef efter en stunds diskusition en kommité å 3 personer tillsatt att taga hand om frågan och inkomma med förslag angående pris och anskaffande af pängar till musikkåren. Till kommté valdes Orf. Karlborg, Ludvig A, och undertecknad.
§5
Genom ordf. framställdes anhållan från Logen 39 Jonas Alströmer angående musik å dess årsfäst d. 30/8 08. Kåren biföll anhållan.
§6
Undertecknad föreslog att låta ombinda kårens stora notböcker och bifölls detsamma af musikkåren.
§7
Slut.

Kamraterna d. 22/8 1908

§1
Öppnades af Ordf.
§2
Framställdes af Ordf. att förslag inkommit att ett par af musiken medlemmar fore upp till Sthlm. I och för uppgörelse med Ahlberg & Olsson om inköp af nya och utbyte med de gamla instrumenten. Efr. Johansson föreslog att ombuden själfa skulle bekosta sin resa och vore han i så fall med på förslaget.
Ordf.föreslog att föreningen skulle bestämma att bidrag till resan. Kåren mbeslöt på förslagaf Tor Trogen att med ½ biljettpriset bidraga till resan. Till att fara till Sthlm. utsågos Ludv. Andersson o G. Sahlander.
§4
Till sista pris på de gamla instrumenten sattes om möjligt till 350 kr.
§5
Sammanträdet avslöts af Ordf.
§4a
Musikkåren Pojkarnes inteckning öfverflyttades till de nya hornen.

Värdering instrument

6 st.   Horn                                         449:10
1 st    Basun                                          35:-
1 st    Ess Kornett                                 42:-
1 st    B Trumpet                                   40:-
566:10

Kamraterna Protokoll d. 15/11 1908

§1
Sammanträdet öppnades af Orf.
§2
Beslöts att till fästen den 28/11 anordna endast soiré med dans och lekar, Conditori, Café och läskedrycker. Tablå, teater, sång,  musik.
Deklammation m.m. Ludvig, Olle & Salle.
§3
Från Tollereds idrottsförening ingick förfrågan angående soiré & dans första sönd. i dec. Inkomster skulle fördelas mellan föreningen och T.I. Beslöts i enl. med framställan
§4
Slut.

Protokoll fördt vid årssammanträde med Musikkåren Kamraterna den 4/3 1909.

§1
Sammanträdet öppnades af Ordf.
§2
Revisionsberättelsen från föreg. år upplästes och tillstyrktes för styrelsen fukll och tacksam ansvarsfrihet. Upplästes inventarieförteckning och slutade densamma å  —-
§3
Vid föreslaget val af styrelse valdes samma ledamöter som förut med alla röster mot 2.
§4
Till revisorer valdes Oskar Karlsson o Karl Gustafsson med Evald Svensson till suppleant.
§5
På grund af att Olof K. skulle exercera under innevarande sommar, valdes Oskar Karlsson till styrelsesuppleant.
§6
Musikkårens stadgar upplästes och föreslog undertecknad efter uppläsningen att §6 mom. 1 skulle ändras så att medlem som utan giltig orsak varit frånvarande från öfningarne 3 månader skulle ändras till 1 månad. Förslaget bordlades.
§7
Ludvig Andersson framförde förfrågan från Logen 110 Sven Lundahl om musik å logen årsfäst den 25/3 1909.
§8
Beslöts att musiköfningarne skulle som hittills försiggå 2 gånger i veckan och att att dessa skulle ledas af Kvistgård.
§9
Framställdes förslag från styrelsen att anordna årsfäst enligt förut af styrelsen å sammanträde beslutat sätt. Förslaget afslogs.
§10
Carl Gustafsson föreslog att anordna  ??? kostymbal. Förslaget godkändes. Orf. frågade om musikkåren skulle ikläda sig lika Kostym. Undertecknad föreslog kinesdräkt och blef densamma antagen. Fästen skall äga rum Söndagen den 14 kl. 8 e.m. Inträdesavfgiften bestämdes till 50 öre. Till att taga fästen om hand utsågs en kommité af 5 personer, nämligen Carl Gustafsson, Oskar K. Ludvig A. Efraim J. Olof K.
§11
På grund af att de af Pojkarne inköpta instrumenten även sålda, lämnades från Pojkarne en revers till undertecknande som säkerhet för deras fordran hos Kamraterna. Ordet begärdes af Evald Svensson och föreslog han att Pojkarne skulle slå af något på sin fordran. Undertecknad föreslog att hänskjuta frågan till Pojkarne och sedan de inkommit med slutförslag skulle deras revers undertecknas.
§12
Kaffe under årssammanträdet bekostades af musikkåren.
§13
Slut.