historiska-tillbakablickar-nr-2

Protokoll fört vid sammanträde för ombildning af en musikkår i Alingsås
Den 26 Febr. 1908.

§1
Till att leda förhandlingarne utsåg herr Olof Karlboeg.
§2
Sedan de närvarande beslutat bildandet af en musikkår företogs val af styrelse. Densamma skulle bestå af 3 personer och härtill valdes Olof Karlborg, Ordf., Efraim Johansson, Kassör, och G. Sahlander Sekr.

§3
Beslöts att musikkåren skulle kalla sig Musikkåren Kamraterna.
§4
Uppdrogs åt Ordf. att anskaffa musiklärare samt ställa om att musiköfningarne kunde börja snarats möjligt.

§5
Företogs val af en materialförvaltare och utsåg härtill herr Ludvig Andersson.

§6
Beslöts att Musikkåren skulle räkna sitt arbetsår från 26 Febr. – 26 Febr. nästföljande år.

§7
Uppdrogs åt styrelsen att i förening med herr Oscar Johansson utarbeta förslag till stadgar.

§8
Sedan det bestämts att nästa sammanträde skulle äga rum den 2/3 1908 afslöts sammanträdet.
Alingsås som ofvan
G. Sahlander
Sekr.

Protokoll fört vid sammanträde med Musikkåren Kamraterna
den 2/3 1908.

§1.
Sammanträdet öppnades af Ordf.

§2
Ordf. redogjorde för det uppdrag han vid förra sammanträdet blifvit tilldelad och upplyste han att Herr F.O.Qvistgård från Göteborg hade lofvat åtaga sig att undervisa musikkåren och skulle öfningarne börja Fredagen den 6/3 1908 samt sedan fortgå hvarje Fredag.

§3
Som ingenting vidare förelåg till behandling afslöts sammanträdet af Ordf.

Alingsås som ofvan
G.Sahlander
Sekr.

Protokoll fört vid ordinarie årssammanträde med Musikkåren Kamraterna
den 4 Mars 1909.

§1
Sammanträdet öppnades af Ordf.

§2
Föregående års revisionsberättelse upplästes och tillstyrktes åt styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen omfattade.

§3
Val af styrelse företogs och blefvo härtill valda Olof Karlborg, Efraim Johansson, Ludvig Andersson och G. Sahlander.

§4
Till revisorer för kommande år valdes Oskar Karlsson och Karl Gustafsson med Evald Svensson till suppleant.

§5
Att under den tid Olof Karlborg fullgjorde sin värnplikt komplettera styrelsen utsågs Oskar Karlsson.

§6
Musikkårens stadgar upplästes hvarvid föreslogs att §6 mom. 1 skulle ändras så att medlem som utan giltig orsak varit frånvarande från öfningarne en (1) månad  kunde utan utfående af honom tillkommande medel uteslutas. Efter en stunds diskusition hvarunder ingen talade mot förslaget blef detsamma bordlagt för att i enlighet med stadgarne slutbehandlas å ett kommande sammanträde.

§7
Ludvig Andersson framförde förfrågan framtagen från logen 110 Sven Lendahl af N.G.T.O. om musikkåren ville medverka å dess årsfäst. Svaret blef utan disk. jakande.

§8
Beslöts att musiköfningarne skulle som hittills äga rum 2 gånger i veckan men att endast en af dessa skulle ledas af kårens instruktör.

§9
Från styrelsen framfördes förslag att anordna enkild årsfäst men blef förslaget af kåren afslaget.

§10
Karl Gustafsson föreslog att Musikkåren skulle anordna en sublimerad kostymbal. Förslaget antog och uppdrogs åt Karl Gustafsson, Oskar Karlsson, Ludvig Andersson, Efraim Johansson och Olof Karlborg att taga arrangeringen om hand. Balen skulle äga rum Söndagen den 14 Mars kl. 8 e.m. och inträdesafgiften bestämdes till 50 öre.

§11
På grund af att de instrument som musikkåren å afbetalningskontrakt köpt af musikkåren Pojkarne blifvit sålda, så inlämnades från nämnda musikkår en revers med anhållan att densamma skulle underskrifvas. Evald Svensson ansåg att en liten afprutning af summan vore på sin plats enär densamma vore allt för högt tilltagen och beslöt kåren att hänskjuta detta förslag till Pojkarnes afgörande och sedan underteckna reversen.

§12
Det kaffe som under sammanträdet dracks skulle betalas af Mueikkårrens kassa.

§13
Som ingenting vidare till behandling förelåg afslöts sammanträdet sf Ordf.

Alingsås den 4/3 1909
G.Sahlander
Sekr.